Reglementen


Clubreglement

U hebt ervoor gekozen om uw zoon of dochter bij onze vereniging te laten sporten. Dit betekent dat u vertrouwen hebt in de jeugdopleiding die wij bieden. Het garanderen van kwaliteit houdt echter ook in dat we met de diverse betrokkenen bepaalde afspraken maken en dat bepaalde spelregels in acht genomen moeten worden. Met dit clubreglement willen we die afspraken en regels even op een rij zetten.

Aansluiting:
- De aansluiting bij FC Poesele en de Koninklijke Belgische Voetbalbond geeft recht op het volgen van de wekelijkse trainingen en het deelnemen aan de wedstrijden (vanaf de leeftijd van 5 jaar), inclusief het drankje achteraf. De club is geen goedkoop vervangmiddel voor kinderopvang. Ze heeft als doelstelling kinderen van alle leeftijden in contact te brengen met de voetbalsport en ze hierin op een speelse én degelijke wijze op te leiden. De club voorziet daarvoor goede trainers en de benodigde infrastructuur en materialen. Door het ondertekenen van het aansluitingsformulier verklaren ouders en spelers dat zij het clubreglement kennen, aanvaarden en zullen respecteren!

Afspraken:
- In het begin van het seizoen ontvangt u een lijstje met praktische afspraken in verband met de trainingen en de wedstrijden. Deze dienen gerespecteerd te worden. Spelers dienen dus op tijd aanwezig te zijn op trainingen en voor de wedstrijden.
- Bij het afzetten van de kinderen wordt gevraagd toch even te controleren of de wedstrijd en/of de training doorgaat. Ook al worden inspanningen gedaan om afgelastingen tijdig op de website aan te kondigen, het kan al eens gebeuren dat men daar niet in lukt.
- Op het moment van de training zijn de trainers en afgevaardigden verantwoordelijk voor de opvang van de spelers vanaf een kwartier voor de aanvang van de training tot de kinderen na de training de kleedkamer verlaten. Bij de wedstrijden geldt dat vanaf het aanwezigheidsmoment zoals vermeld op de uitnodiging tot na de gezamenlijke drink na een thuiswedstrijd of bij terugkomst aan de terreinen van FC Poesele na een uitwedstrijd. Maak over het afhalen van de speler duidelijke afspraken als je als ouder niet mee gaat op verplaatsing.

Wedstrijden:
- Alle jeugdleden, voor zover zij actief zijn in een jeugdploeg, zullen minstens de helft van de wedstrijdminuten spelen, behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden van het betrokken jeugdlid.
- Elke wedstrijd wordt beschouwd als beloning voor de spelers. De samenstelling van de ploeg behoort uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de trainer, maar wie geselecteerd is voor een wedstrijd krijgt, behoudens overmacht (bijvoorbeeld blessure) of specifieke afspraken, de kans om een redelijke periode mee te spelen. Starten als reserve aan een wedstrijd kan verschillende oorzaken hebben:
- Onvoldoende je best doen tijdens de training.
- Niet aan de eisen van de trainer voldoen om tot de basisgroep te behoren.
- Niet in orde zijn in verband met afspraken: bijv. afwezig blijven op de training zonder te verwittigen.
- Als speler of als ouder mag u steeds uitleg vragen over het hoe en waarom van de ploegsamenstelling, maar we verwachten dat U dat doet op een rustige manier, zonder vooroordelen en op een tijdstip dat het ook de trainer past. Het is echter niet de bedoeling dat elke stap of elk initiatief steeds door de trainer of jeugdcoördinator dient uitgelegd en/of verantwoord te worden. Door aan te sluiten bij FC Poesele heeft u vertrouwen in de trainersstaf en de medewerkers.

Supporteren en resultaten:
- Wij moedigen ouders aan om hun kind tijdens de wedstrijden te komen bewonderen, maar we verwachten wel dat onze supporters de ploeg als team aanmoedigen.
- Ook wij winnen graag. Het belangrijkste is echter niet in de eerste plaats het resultaat, maar wel de spelkwaliteit en de spelvreugde.
- Zet uw kind niet op een onaantastbaar verhoog. U bent er dan zelf de oorzaak van dat hij eraf zal vallen.
- Geef zelf geen dwingende richtlijnen over hoe hij/zij moet spelen of hoe anderen dat moeten doen. Als ouder weet u immers niet altijd welke opdrachten uw kind van de trainer heeft meegekregen. U zou zo zelf voor een conflictsituatie met de trainer kunnen zorgen waarvan uw kind de dupe kan worden.

Kritiek:
- Wij staan open voor kritiek, zolang die op een positieve manier rechtstreeks aan de betrokken persoon gegeven wordt.
- Vermijd negatieve opmerkingen tijdens de wedstrijden, zoals "Is dat voetbal? We verliezen alweer!
- Wat voor een trainer is dat? Altijd dat voetballen van achteruit, zie je nu wat er van komt? Stamp die bal toch naar voor! Als die ook al mag meespelen!"
- Als u niet akkoord gaat met bepaalde beslissingen, vraag dan uitleg in een rustig gesprek met de trainer. Val er geen andere mensen mee lastig. Deze weten vaak niets af van de situatie en kunnen u toch niet verder helpen!
- Als je het gevoel hebt onvoldoende gehoord te worden door de trainer, kan je altijd ook contact opnemen met de jeugdcoördinator of de jeugdvoorzitter. Zij zullen in samenspraak met de trainer en de ploegafgevaardigde een oplossing voor het probleem zoeken.

Sancties naar ouders:
- Indien we merken dat u zich als ouder niet aan de richtlijnen kan houden, zal u voor een gesprek met de jeugdcoördinator of de jeugdvoorzitter uitgenodigd worden. Als ook dat niet afdoende blijkt, wordt uw zoon of dochter uit onze ploegen geweerd.

Verzekering:
- Indien een speler tijdens een wedstrijd of een training een ongeval heeft, dan dient hij zich aan de volgende richtlijnen te houden:
- Elk ongeval moet zo spoedig mogelijk (binnen de 14 dagen, anders wordt de aangifte geweigerd door de K.B.V.B.) aan de secretaris gemeld worden op het daartoe voorziene formulier “Aangifte van ongeval” samen met een kleefbriefje van de mutualiteit. Dit formulier is te verkrijgen via jouw trainer, de jeugdcoördinator of de secretaris en moet ingevuld worden door de behandelende arts.
- Indien de tussenkomst van een kinesist noodzakelijk is, moet die door de behandelende arts worden voorgeschreven, zodat de toelating van de KBVB kan worden bekomen.
- Een eventuele verlenging van de kinesitherapie moet voorafgaandelijk door de KBVB worden goedgekeurd. Daartoe wordt een medisch voorschrift aan de secretaris bezorgd.
- Als de sportinactiviteit de 14 dagen niet overschrijdt (2 weekends zonder spelen), dan worden de kosten voor kinesitherapie niet terugbetaald. De terugbetaling voor kinesitherapie stopt bij het hervatten van de deelname aan wedstrijden.
- De tussenkomst voor kinesitherapie is beperkt tot 60 zittingen per ongeval en per jaar.
- De speler betaalt alle kosten en gaat dan naar zijn ziekenfonds. De afrekening, samen met het door de geneesheer ingevulde genezingsattest, wordt bezorgd aan de secretaris. Daarna wordt de terugbetaling door de KBVB uitgevoerd op de rekening van de club. De club bezorgt u het door de KBVB gestorte bedrag.
- Onkosten die nog worden ingediend één jaar na de datum van de ongevalaangifte, worden niet meer in aanmerking genomen.

Specifieke regels voor de spelers:
- Jeugdspelers van FC Poesele herken je aan hun ingesteldheid en levenswijze.
- Alle jeugdspelers van FC Poesele hebben respect voor de club.
- Als jeugdspeler van FC Poesele ben je ook supporter van de 1ste ploeg. Als je een wedstrijd bijwoont, laat je ook zien dat je uit het goede voetbalhout bent gesneden (geen verwijten naar de scheidsrechter, geen vandalisme, enz.)
- Elke speler is bereid om zich minstens driemaal per jaar in dienst te stellen van een andere ploeg of van de club (ballenjongen bij de eerste ploeg, een wedstrijd begeleiden als scheidsrechter bij duiveltjes of preminiemen, een training assisteren, ...). De scholieren en de junioren moeten in het kader van hun opleiding minstens 1 x per maand een wedstrijd van de duiveltjes of de preminiemen fluiten.
- Alle jeugdspelers hebben respect voor de accommodatie.
- FC Poesele beschikt over een schitterende accommodatie. De hele week is de terreinverantwoordelijke in de weer om de velden en kleedkamers in orde te houden. We ruimen na een training zelf onze kleedkamers op (beurtrol) en doen dit zoals het hoort.
- Een speler die moedwillig brokken maakt, zal de kosten van de herstellingen moeten betalen en krijgt een schorsing.
- Een kleedkamer dient om je om te kleden en te douchen. Het is verboden met ballen te spelen, je schoenen in de douches te poetsen en in de douches te spelen. Er worden geen grapjes uitgehaald met kleding van andere spelers. Er wordt niet met modder geworpen noch op de muren gespuwd.
- De douches zijn geen toilet. Resten van eten en drank horen in de vuilnisbak.
- De voetbalschoenen worden buiten bij de voorziene emmers afgespoeld vooraleer de accommodatie te betreden.
- Alle jeugdspelers hebben respect voor het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld.
- We blijven verantwoordelijk voor onze trainingspakken en regenjassen. Deze worden regelmatig gewassen en proper gemaakt. Ze worden voorzien van een naamplaatje.
- We laten geen ballen rondslingeren op of rond de terreinen.
- Na een wedstrijd leggen we de kousen, broeken en shirts in de wasmand of -zak. We zorgen ervoor dat ze niet binnenstebuiten in deze mand of zak belanden.

- Alle jeugdspelers van FC Poesele hebben respect voor elke medewerker van de club.
- Dit respect toon je door bij aankomst en verlaten van een activiteit je trainer en ploegafgevaardigde de hand te drukken.
- Dit respect toon je door altijd en overal tegenover iedereen beleefd te zijn, ook als het wat minder goed gaat (bijv. bij je vervanging - straf - wedstrijd verloren, enz.)
- Dit respect toon je door een stipte aanwezigheid op de afgesproken tijdstippen voor trainingen, wedstrijden of andere activiteiten en door een strikte naleving van gemaakte afspraken.
- Dit respect toon je ook door de trainer of de afgevaardigde op voorhand te verwittigen indien je voor een training of een wedstrijd niet aanwezig kunt zijn. - Alle jeugdspelers hebben respect voor alle jeugdspelers van FC Poesele.
- Alle spelers van groot tot klein, van heel goed tot minder goed doen hun best en verdienen bijgevolg je kameraadschap. Pestgedrag wordt niet getolereerd en kan een schorsing of zelfs verwijdering uit de club voor gevolg hebben.
- Geef nooit negatieve kritiek op een medespeler. Wees blij met elke overwinning van één van onze ploegen. Moedig de ploeg of speler die het moeilijk heeft, aan. Voel je nooit te goed om een of andere ploeg uit de nood te helpen.
- Alle jeugdspelers van FC Poesele hebben respect voor hun eigen lichaam en uiterlijk.
- Jeugdspelers van FC Poesele doen er alles aan om hun lichamelijke conditie zo goed mogelijk te verzorgen. Alcohol, roken, slechte voeding en ongezonde leefgewoontes hebben een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en de sportprestaties en worden daarom zoveel mogelijk vermeden. Een goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk. Gezonde en gevarieerde voeding (met voldoende melkproducten, verse groenten en fruit) is aan te bevelen. Besteed de nodige aandacht aan uw lichaamsverzorging (tanden, voeten, …).
- Jeugdspelers van FC Poesele raadplegen dadelijk een arts bij blessures en houden terdege rekening met het advies van de arts, ook als ze hierdoor een aantal trainingen en wedstrijden moeten missen. Indien een kwetsuur opgelopen wordt en een dossier bij de KBVB wordt ingediend, mag men slechts de trainingen of wedstrijden hervatten na het binnenbrengen van een doktersbriefje waaruit blijkt dat men hersteld is. Anders vallen de kosten ten laste van de speler.
- Jeugdspelers van FC Poesele gebruiken geen drugs of stimulerende middelen (doping). Automatische verwijdering uit de club is een logisch gevolg bij het niet naleven van deze regel! Onze jeugdspelers dienen principieel bereid te zijn eventuele controles hieromtrent te ondergaan.
- Jeugdspelers van FC Poesele lopen er tijdens de activiteiten van de club onberispelijk bij (kledij volgens afspraak). Voor de wedstrijden is het verplicht om over een trainingspak en een voetbaltas van de club te beschikken. Wedstrijdkledij wordt op de voorgeschreven wijze gedragen. De voetbalschoenen zijn gepoetst. - Elke jeugdspeler van FC Poesele (van klein tot groot) neemt na de sportbeoefening steeds de tijd om zich te douchen. Badpantoffels (slippers) zijn hierbij om hygiënische redenen aan te raden.
- Mogelijke sancties naar jeugdspelers toe:
- Een persoonlijke verwittiging van de trainer - wedstrijdverbod - tijdelijke verwijdering uit de ploeg – een gesprek van de trainer met de ouders - een gesprek van het jeugdcomité met de ouders - verwijzing naar een andere ploeg - een gesprek van het bestuur en het jeugdcomité met de ouders - verwijzing naar een andere club.

Tot slot:
- Kiezen voor een voetbalopleiding bij FC Poesele doe je bewust:
- Onze medewerkers zijn gemotiveerd om uw kind van een interessante en sportieve hobby te laten genieten.
- Het ploegbestuur heeft heel wat inspanningen geleverd om over een schitterende infrastructuur te beschikken. We streven op de diverse vlakken zoveel mogelijk kwaliteit na. Net als voor een schoolse opleiding moet u als ouder en als speler overtuigd zijn van de degelijkheid van onze opleiding in al zijn aspecten. Als u er niet in gelooft, zoekt u best een andere club, waar men wel aan uw verwachtingen voldoet.
- Wij proberen in ieder geval ons uiterste best te doen om van de jeugdopleiding van FC Poesele het beste te maken. De hierboven gestelde afspraken moeten ons daarbij helpen. Wij hopen dan ook op een positieve manier met ieder van u te kunnen samenwerken.


Ouderreglement